Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

Slajdy środki probacyjne

Stan prawny na dzień 30 czerwca 2020

Środki probacyjne
 • Warunkowe umorzenie postępowania
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Warunkowe umorzenie postępowania

Warunki zastosowania:

 • popełniono czyn zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności,
 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
 • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne,
 • warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Warunkowe umorzenie postępowania
1. Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający – sprawcy nie wymierza się kary,
2. umorzenie następuje na okres próby, wynoszący od 1 do 3 lat,
3. dodatkowo Sąd:
 1. może zastosować nadzór kuratora,
 2. może nałożyć zakazy i nakazy z art. 72 § 1 pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b kk.,
 3. musi nałożyć obowiązek naprawienia szkody, zapłaty nawiązki lub zadośćuczynienia,
 4. może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów lub orzec świadczenie pieniężne, o których mowa w art. 39 kk.
Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
1. Obligatoryjne - Sąd musi podjąć postępowanie:
 1. zawsze gdy sprawca  popełni przestępstwo umyślne, za które został już skazany;
 2. ponownie naruszył zasady warunkowego umorzenia (wcześniejszy slajd), w sytuacji, gdy za poprzednie naruszenie dostał upomnienie od kuratora.

2. Fakultatywne - Sąd może (ale nie musi) podjąć postępowanie karne, jeżeli:

 1. sprawca jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia lub w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo;
 2. sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

3. Sąd może podjąć postępowanie w czasie trwania okresu próby i w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Sąd wymierza karę pozbawienia wolności, w wymiarze maksymalnie 1 roku ale nie podlega ona wykonaniu, zamiast tego zostaje zawieszona na okres próby, trwający od 1 roku do 3 lat lub od 2 do 5 lat w przypadku sprawców: młodocianych oraz tych, którzy popełnili przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby współzamieszkującej.
 • Może nim zostać objęty sprawca, który w czasie popełnienia czynu nie był skazany na karę pozbawienia wolności.
 • Pozytywna prognoza kryminologiczna – warunkowe zawieszenie wykonania kary będzie dostatecznym środkiem oddziaływania na sprawcę i zapobiegnie ponownemu popełnieniu przez niego przestępstwa, co należy ocenić biorąc pod uwagę jego dotychczasowe życie i okoliczności popełniania czynu zabronionego.
Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Stosując warunkowe zawieszenie wykonania kary, Sąd:

 • może nałożyć dodatkową karę grzywny,
 • może zastosować dozór kuratora, dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej,
 • musi zastosować nakazy i zakazy z art. 72 kk., jeśli stosuje jednocześnie środek karny to nałożenie nakazów i zakazów jest fakultatywne,
 • może zastosować środek kompensacyjny (art. 46 kk.) albo orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 albo zobowiązać skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części.
Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
1. Obligatoryjnie:
 1. jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
 2. rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą - skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą
 3. po udzieleniu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, zaistniały okoliczności do fakultatywnego wykonania

2.  Fakultatywnie:

 1. rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku,
 2. po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
Zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności:
 • dotyczy osoby, która została skazana na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i odbyła jej część;
 • Sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
Zwolnienie z odbycia reszty kary:
1. może nastąpić, gdy skazany odbył:
 1. co najmniej ½  kary
 2. co najmniej 2/3 kary – w przypadku recydywistów,
 3. co najmniej ¾ kary – w przypadku multirecydywisów
 4. co najmniej 15 lat pozbawienia wolności w przypadku skazanych na 25 lat pozbawienia wolności lub skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności;

2. czas pozostały do odbycia kary, stanowi okres próby, jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat, przy czym w wypadku:

 1. muliterycdywisty nie może być  krótszy niż 3 lata,
 2. skazanego na 25 lat pozbawienia wolności lub na dożywotnie pozbawienie wolności wynosi 10 lat;

3. skutek: jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą dokonania warunkowego zwolnienia;

4. zwolnienie z odbycia reszty kary może zostać odwołane.

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.