Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat_Kraków_logo

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków, ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504
e-mail kancelaria@pacholska.eu

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Adwokat Kraków | Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

MENU GŁÓWNE

OBSZARY PRAKTYKI

Oferuję wiedzę i doświadczenie, otwartość na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań, popartą starannością i  konsekwencją w działaniu. Moim mottem jest osobiste zaangażowanie w sprawę każdego Klienta, a celem jak najpełniejsze urzeczywistnienie jego interesów, dążeń i celów.


 • Prawo cywilne
Prawo rzeczowe
Regulacje prawne dotyczące rzeczy ruchomych i nieruchomości to szeroka kategoria spraw, w ramach których jako adwokat mogę
 • służyć pomocą w przygotowywaniu projektów umów najmu, dzierżawy czy o roboty budowlane, a także w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami
 • reprezentować w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
 • reprezentować w sprawach dotyczących powództwa windykacyjnego, negatoryjnego i posesoryjnego
 • reprezentować w postępowaniu o zniesienie współwłasności
 • reprezentować w sprawach o ustanowienie i zniesienia służebności – np. mieszkania, przesyłu, drogi koniecznej
 • reprezentować w sprawach o zaniechanie immisji
 • reprezentować w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości
 • zapewniać obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz reprezentować w sporach pomiędzy nimi a lokatorami
Prawo spadkowe

Oferuję kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących dziedziczenia, począwszy od doradztwa w zakresie wyboru najlepszych sposobów uregulowania spraw na wypadek śmierci aż po prowadzenie postępowań w sprawach spadkowych

 • o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • o zabezpieczenie spadku
 • o ogłoszenie testamentu
 • o wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o zachowek
 • o dział spadku
Prawo zobowiązań

Prawo obligacyjne jest jedną z najszerszych gałęzi prawa cywilnego, z którą stykamy się bardzo często w życiu codzienny. Świadczę usługi w zakresie

 • reprezentowania w sprawach o zapłatę
 • ochrony praw konsumenta – od poradnictwa poprzez reprezentowanie konsumenta na wszystkich etapach sporu z przedsiębiorcą
 • redagowania i opiniowania projektów umów, między innymi o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, dostawy, poręczenia, leasingu, pożyczki
 • reprezentowania w sprawach o zadośćuczynienia i odszkodowania z zakresu ochrony dóbr osobistych, odszkodowań za szkody na mieniu i na osobie, w tym wynikające z błędów medycznych i wypadków komunikacyjnych
 • reprezentowaniu w sprawach dotyczących tzw. skargi pauliańskiej

 

 • Prawo rodzinne
Rozwód i separacja

Rozpad każdego związku, niezależnie od tego czy był on sformalizowany czy nie, to przeżycie traumatyczne. W przypadku małżeństwa, dodatkową trudnością jest konieczność udziału w postępowaniu rozwodowym. Dysponując szeroką wiedzą i ugruntowanym doświadczeniem oferuję wsparcie na wszystkich jego etapach, sprawną obsługę i fachową reprezentację ukierunkowaną na rozwiązanie wielu problemów praktycznych i prawnych związanych z rozpadem małżeństwa, w tym

 • rozwodu połączonego z ustaleniem winy za rozpad pożycia
 • uregulowania alimentów pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami
 • ustalenia alimentów na rzecz dzieci
 • określenia sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego po rozwodzie
 • podziału majątku dorobkowego
 • określenia sposobu wykonywania władza rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi dziećmi
Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a więc finansowego wspierania osoby, która (najczęściej) nie jest w stanie utrzymać się sama, czyli znajduje się w tak zwanym niedostatku. W sprawach o ustalenie, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, oferuję usługi i pomoc w zakresie

 • poszukiwania instrumentów prawnych adekwatnych do realizacji interesów stron w sprawach alimentacyjnych
 • opracowywania pozwów i pism procesowych
 • poszukiwania pozasądowych metod rozwiązywania sporów w sprawach alimentacyjnych
 • reprezentacji w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym
Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Świadczę usługi w zakresie reprezentowania stron w postępowaniach

 • o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawartego w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych
 • o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach z życia dziecka w razie braku porozumienia pomiędzy rodzicami
 • o udzielenie zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub o udzielenie zezwolenia na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko
Kontakty z dziećmi

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Sposób i częstotliwość kontaktowania się rodziców, a także innych krewnych (dziadkowie, rodzeństwo) i powinowatych z dziećmi bywa czasami przedmiotem sporów pomiędzy członkami rodziny lub pomiędzy samymi rodzicami, stąd też wynikać może konieczność formalnego uregulowania tego zagadnienia. Równie ważnym zagadnieniem jest egzekwowanie przestrzegania wcześniejszych ustaleń lub rozstrzygnięć. W sytuacjach skrajnych, gdy dobro dziecka jest naruszone lub zagrożone w związku z kontaktami z określoną osobą, konieczna może okazać się interwencja sądu w celu  ograniczenia lub zakazania kontaktów.

Oferuję usługi i pomoc w zakresie

 • poszukiwania instrumentów prawnych adekwatnych do realizacji interesów stron w zakresie kontaktów z dziećmi
 • reprezentowania w postępowaniu sądowym o uregulowanie kontaktów, zmianę dotychczasowego uregulowania kontaktów, zakazania kontaktów
 • egzekwowania kontaktów w przypadku nierespektowania uregulowania przez jedną ze stron
 • ugodowego zakończenia sporu
 • poszukiwania i wdrażania instrumentów prawnych w celu egzekwowania prawa do kontaktów
Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Pod pojęciem pochodzenia dziecka rozumie się jego pochodzenie od konkretnych rodziców – matki i ojca. Tylko na pozór wydaje się być to zagadnieniem banalnym, o małym znaczeniu praktycznym. Ustalenie pochodzenia danej osoby ma pierwszoplanowe znaczenie dla takich kwestii jak alimentacja i dziedziczenie. Konsekwencją stanu cywilnego człowieka jest jego nazwisko – dlatego też ustalenie albo zaprzeczenie pochodzenia dziecka od określonej osoby z reguły wpływa na zmianę nazwiska.

Jako adwokat służę pomocą i wsparciem reprezentując w postępowaniach o

 • zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
Opieka i kuratela

Świadczę pomoc prawną polegającą na reprezentowaniu w sprawach o

 • całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie
 • wyznaczenie lub zmianę opiekuna i kuratora
Relacje majątkowe pomiędzy małżonkami

Uregulowanie relacji majątkowych pomiędzy aktualnymi lub byłymi małżonkami obejmuje szeroki wachlarz zagadnień. Jako adwokat proponuję

 • doradztwo w wyborze najlepszego dla stron małżeńskiego ustroju majątkowego, opiniowanie umów mocą których zostanie on wprowadzony
 • doradztwo w zakresie sposobów dokonania podziału majątku wspólnego i opiniowania umów w tym zakresie
 • reprezentowanie w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • reprezentowanie w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej, ustanowienie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów poczynionych na majątek wspólny i osobisty

 

 • Prawo gospodarcze
Obsługa prawna przedsiębiorców

Oferuję szeroki wachlarz usług dla podmiotów gospodarczych, w tym

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, między innymi o działo, zlecenie, leasing, o roboty budowlane, dostawy, agencyjna, przewozu, składu, spedycji
 • reprezentowanie strony w ramach procesu zawierania umowy - przetarg, aukcja, negocjacje
 • doradztwo w zakresie doboru najdogodniejszej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z o.o., akcyjnej
 • reprezentowanie w postępowaniu o uzyskanie koncesji lub zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich fundacji i stowarzyszeń
 • sporządzanie opinii - w tym dotyczących sposobów zabezpieczania wierzytelności i stanu prawnego nieruchomości
 • kompleksowa obsługa dochodzenia wierzytelności - polubowne sposoby załatwiania spraw - mediacje, negocjacje, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne
 • bieżąca obsługa spraw pracowniczych - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, kontrakty menedżerskie, ubezpieczenia społeczne
 • prowadzanie szkoleń z zakresu prawa pracy dla pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym sporządzenie wszelkich pism procesowych
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym
 • reprezentacja w postępowaniu podatkowym i karno-skarbowym

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, jestem otwarta na wiele możliwych form współpracy

 • usługi mogą być świadczone także w siedzibie przedsiębiorcy - zgodnie z bieżącymi potrzebami lub w z góry ustalonych terminach
 • stały kontakt przy pomocy poczty elektronicznej nie tylko ułatwia przesyłanie danych, ale i otrzymywanie pomocy adwokata o dogodnej dla Państwa porze
 • stała obsługa prawna to możliwość zapewnienia sobie pomocy adwokata w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także w sprawach nagłych
 • wynagrodzenie adwokata może zostać ustalone w formie ryczałtu, w oparciu o kryterium czasu pracy adwokata albo za prowadzenie konkretnej sprawy
 • zachęcamy do wybrania pakietu usług - w celu jak najlepszego dopasowania do Państwa potrzeb jesteśmy skłonni przedstawić ofertę różnych wariantów cenowych obejmujących różne modele pomocy prawnej
Windykacja wierzytelności

Miarą skutecznego dochodzenia wierzytelności jest nie tylko uzyskanie korzystnego orzeczenia, ale doprowadzenie do zaistnienia zgodnego z nim stanu rzeczy przy wykorzystaniu wszelkich legalnych środków. Oferuję wsparcie na wszystkich etapach zmierzających od uzyskania należnej Klientowi wierzytelności

 • wzywanie do zapłaty, prowadzenie negocjacji, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika
Umowy w obrocie gospodarczym

Zapewniając  kompleksową obsługę na wszystkich etapach od zawarcia umowy aż po jej wykonanie, oferuję

 • doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów
 • reprezentowanie w toku negocjacji
 • przygotowywanie dokumentów oraz reprezentowanie strony uczestniczącej w przetargu
 • dochodzenie na drodze sądowej roszczeń z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
Negocjacje

Poszukiwanie rozwiązania problemu, także problemu prawnego może przybrać postać negocjacji, w ramach których strony poszukują akceptowalnego konsensusu. Negocjacje służyć mogą zarówno rozwiązaniu problemu już istniejącego, z niemal każdej gałęzi prawa, jak i zażegnaniu niebezpieczeństwa wystąpienia sporu w przyszłości. Zajmuję się

 • kompleksowym przygotowywaniem i prowadzeniem negocjacji
 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów o negocjacje

 

 • Prawo karne

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym

W postępowaniu przygotowawczym reprezentując podejrzanych lub pokrzywdzonych jako adwokat w szczególności mogę

 • sporządzić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • brać udział w przesłuchaniach i innych czynnościach procesowych
 • sporządzać zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i reprezentować w postępowaniach sądowych toczących się na skutek ich złożenia
Reprezentowanie przed sądem I i II instancji

Moja oferta obejmuje

 • reprezentowanie obwinionego w sprawach o wykroczenia przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentowanie oskarżonego przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądami wszystkich instancji
Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Reprezentowanie interesów Klientów w sprawach karnych często wymaga wytrwałości w dążeniu do celu, obowiązkiem adwokata jest wskazać klientowi wszelkie możliwości dochodzenia sprawiedliwości, w tym także nadzwyczajne środki odwoławcze. Jako adwokat mogę  sporządzić i reprezentować w postępowaniach zainicjowanych

 • skargą kasacyjną
 • skargą na wyrok sądu odwoławczego
 • wnioskiem o wznowienie postępowania
 • skarga nadzwyczajną do Sądu Najwyższego
Postępowanie prywatnoskargowe i subsydiarny akt oskarżenia

W sytuacji, gdy oskarżyciel publiczny nie chce lub nie może złożyć aktu oskarżenia, pokrzywdzony dysponuje możliwością samodzielnego wystąpienia do sądu. Jako pełnomocnik pokrzywdzonego zajmuję się

 • przygotowywaniem prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowaniem w postępowaniu
 • przygotowywaniem subsydiarnych aktów oskarżenia i reprezentowaniem w postępowaniu

 

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Renty, emerytury, zasiłki

Oferuję usługi w zakresie:

 • reprezentowania pracodawców w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • reprezentowania ubezpieczonych na wszystkich etapach ubiegania się o świadczenie, od postępowania przed organem rentowym po reprezentowanie w postępowaniu sądowym
Umowy o pracę

Pomoc adwokata przy redagowaniu i opiniowaniu umów o pracę i kontraktów menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul poufności i klauzul antykonkurencyjnych, pozwala na jak najpełniejsze wyrażenie i zabezpieczenie interesów reprezentowanej strony – pracownika lub pracodawcy, w tym przed przyszłymi sporami

Roszczenia pracownika

W relacjach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zaistnieć mogą liczne sytuacje sporne, których skutkiem jest zwykle konieczność

 • dochodzenia uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • dochodzenia uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • dochodzenia roszczeń pracownika z tytułu mobbingu, molestowania i innych przypadków naruszenia zakazu dyskryminacji
 • dochodzenia roszczeń pracowników z tytułu macierzyństwa i ojcostwa,
 • uzyskanie sprostowania świadectwa pracy
 • uchylenia kary dyscyplinarnej
Roszczenia pracodawcy

Świadczę usługi na rzecz pracodawców, w szczególności w zakresie

 • dochodzenia uprawnień pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • dochodzenia roszeń pracodawcy z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę, naruszenie klauzuli poufności, naruszenie zakazu konkurencji

PORADA ZDALNA

W każdej sprawie porada zdalna jest najszybszym sposobem na uzyskanie pewnej wiedzy i rozwiązanie swojego problemu.

Można ją uzyskać przez
→ telefon
→ e-mail
→ Skype

Obejmuje
→ odpowiedź na pytania
→ analizę dokumentów
→ opiniowanie umów
→ sporządzanie opinii

Jak uzyskać?
→ kontakt z kancelarią
→ wycena porady
→ akceptacja ceny i zapłata wynagrodzenia
→ rozwiązanie problemu prawnego

Zapraszamy – warto wiedzieć więcej o swojej sytuacji.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik Kraków Prawnik Kraków, Kancelaria prawna Kraków Academia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.

Kancelaria Adwokacka dr Anna Pacholska 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504 e-mail: kancelaria@pacholska.eu

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na dogodny termin spotkania.

FB Kancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówKancelaria Adwokacka Kraków, Adwokat Kraków, Prawnik KrakówPrawnik Kraków, Kancelaria prawna KrakówAcademia Prawnik Kraków

Strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację ich stosowania.