kancelaria_adwokacka_Kraków_prawnik

Adwokat_Krakow_kancelaria_dr_Anna_Pacholska

adwokat dr Anna Pacholska

Kraków_adwokat_kancelaria_prawnik_Pacholska

MENU GŁÓWNE

Siedziba Kancelarii w Krakowie

USŁUGI

Kancelaria świadczy usługi z zakresu doraźnego doradztwa prawnego, reprezentowania w negocjacjach i zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego uiszczania uzgadniany jest każdorazowo z klientem, przy uwzględnieniu jego potrzeb oraz specyfiki sprawy. Wynagrodzenie może mieć charakter godzinowy, ryczałtowy lub inny – ustalony w porozumieniu z Klientem.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • konsumenckie;
 • o odszkodowania i zadośćuczynienia – z zakresu ochrony dóbr osobistych, odszkodowania za szkody na mieniu i na osobie, w tym wynikające z błędów medycznych i wypadków komunikacyjnych;
 • dotyczące nieruchomości i prowadzonych dla nich ksiąg wieczystych, w tym o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, np. drogi koniecznej, służebności przesyłu;
 • lokalowe – dotyczące ochrony praw lokatorów, funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
 • dotyczące umów – sporządzanie i opiniowanie umów, między innymi: o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, dostawy, poręczenia, leasingu, pożyczki;
 • dotyczące spraw rodzinnych – w tym sprawy o rozwód i separację, sprawy z zakresu majątkowych relacji pomiędzy małżonkami, alimentacyjne, o uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, opieki, kurateli oraz o kontakty;
 • dotyczące spadków i darowizn – w tym stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu.

Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń:

 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego na wszystkich etapach postępowania, w tym jako oskarżyciel posiłkowy;
 • kompleksowa obrona w postępowaniu karnym, na wszystkich etapach postępowania;
 • reprezentowanie interesów skazanego w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w postępowaniu dotyczącym: odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w formie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, rozłożenia kary grzywny na raty;
 • wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia: apelacji, zażaleń, kasacji, skargi o wznowienie postępowania.

Kancelaria Adwokacka w Krakowie prowadzi także sprawy z zakresu prawa pracy:

 • redagowanie i opiniowanie umów o pracę i kontraktów managerskich, ze szczególnym uwzględnienie klauzul poufności i klauzul antykonkurencyjnych;
 • dochodzenie uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • dochodzenie uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem;
 • dochodzenie roszczeń pracownika z tytułu mobbingu,  molestowania  i innych przypadków naruszenia zakazu dyskryminacji;
 • dochodzenie uprawnień pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • dochodzenie roszeń pracodawcy z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę, naruszenia klauzuli poufności, naruszenia zakazu konkurencji;
 • dochodzenie roszczeń pracowników z tytułu macierzyństwa i ojcostwa.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym:

 • emerytur, także emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytur pomostowych, górniczych, nauczycielskich, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych;
 • rent:  z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnych, socjalnych;
 • zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, wyrównawczego, opiekuńczego.

Służymy także pomocą w prowadzeniu spraw z zakresu prawa i postępowania administracyjnego – reprezentowanie interesów klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Sądami Administracyjnymi.

 

Przedsiębiorcy

Aktywność przedsiębiorcy na rynku, w szczególności zaś nawiązywanie relacji i współpraca z innymi podmiotami, generuje wiele problemów prawnych.

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług i gwarantuje kompleksową obsługę przedsiębiorców niezależnie od branży i przedmiotu działalności.

Rozpoczęcie i zakończenie działalności – rejestracja i zmiany w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w  Krajowym Rejestrze Sądowym, umowy spółek, koncesje, zezwolenia.

Kancelaria oferuje doradztwo oraz reprezentację w zakresie relacje z kontrahentami, w szczególności przygotowania, w tym  negocjowania zawieranych umów, doradztwo i opracowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a także w dochodzeniu należności na drodze polubownej i sądowej.

 

Stała obsługa prawna - adresowana jest do tych klientów, którzy ze względu na swoje potrzeby czy specyfikę prowadzonej działalności zainteresowani są stałą i bieżącą pomocą prawną oraz szerokim i długofalowym zaangażowaniem prawnika, wykraczającym poza prowadzenie  poszczególnych spraw.  Usługi w takim wypadku mogą być świadczone także w siedzibie przedsiębiorcy.

 

Kancelaria świadczy usługi dla klientów z Krakowa, Tarnowa, Wieliczki, Bochni, Myślenic, Skawiny, Wadowic, Chrzanowa, Olkusza, Miechowa oraz innych miejscowości Małopolski. Oferujemy także dogodne warunku współpracy dla klientów z innych rejonów kraju.

Zapraszamy

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8

nr tel. 512 350 504

e-mail kancelaria@pacholska.eu

Ta strona używa plików cookies. Korzystamy z tej technologii, by lepiej dostosować informacje na stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.
|
|
|
|
|
|
|

Kancelaria pracuje dla wszystkich potrzebujących pomocy prawnej.

W szczególny sposób naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i Małopolski.

|
|
|
|
|
|
|

Facebook Kancelarii Adwokackiej dr Anny Pacholskiej w Krakowie

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Pacholska

30-110 Kraków
ul. Kraszewskiego 8
nr tel. 512 350 504

e-mail: kancelaria@pacholska.eu